Wat maakt profeet Mohammed bijzonder en waarom zou ik in hem moeten geloven?

Kunt u mij de bijzonderheid van profeet Mohammed vertellen en waarom ik zijn profeetschap moet geloven?

Het geloof, de volharding en vastberadenheid waarmee profeet Mohammed, vrede zij met hem, zijn missie tot het uiteindelijke succes ten uitvoer bracht, is een duidelijk bewijs van de ultieme waarheid van deze zaak. Als er ook maar een greintje twijfel of onzekerheid in zijn hart aanwezig zou zijn geweest, zou hij nooit in staat zijn geweest de storm te trotseren die 23 jaar lang in alle hevigheid gewoed heeft.

De ongeletterde Profeet sprak met een kennis en wijsheid die geen mens vόόr hem tentoongespreid had en die niemand na hem kon evenaren. Hij zette de ingewikkelde problemen van metafysica en theologie uiteen; gaf lezingen over waarom naties en rijken opkwamen en ten onder gingen en steunde zijn stellingen met voorbeelden uit de geschiedenis; doceerde ethische regels en cultuurbeginselen; formuleerde zulke sociaal-culturele wetten en wetten voor economische organisatie, groepsgedrag en internationale betrekkingen, dat zelfs verheven denkers en geleerden de werkelijke wijsheid die in hen besloten lag, pas na levenslang onderzoek en omvangrijke ervaring konden bevatten. Hun schoonheid ontvouwde zich inderdaad geleidelijk aan, naarmate de mensheid vooruitgang boekte op het gebied van theoretische kennis en praktische ervaring.

Van barbaren naar beschaafde mensen

Hij veranderde de manier van denken, gewoonten en normen van deze mensen. Hij veranderde de ongemanierden en barbaren in beschaafde mensen, boosdoeners in godsvruchtige en rechtschapen lieden. Hun onhandelbare en koppige natuur werd getransformeerd in een toonbeeld van gehoorzaamheid en onderwerping aan de wet. Een land dat eeuwenlang geen enkele noemenswaardige grote man had voortgebracht, schonk, onder zijn leiding, het leven aan duizenden nobele zielen, die afreisden naar verre landen om de beginselen van religie, normen en beschaving te prediken en te onderwijzen.

In de galerij van de wereldgeschiedenis, torent deze verheven figuur hoog boven alle grote namen en helden van alle landen uit. Geen van hen bezat de gave om op meer dan één of twee aspecten van het leven een diepe indruk achter te laten. Sommigen van hen vertolkten ideeёn en theoriёn, maar schoten in de praktijk tekort, mensen van de praktijk die leden aan een gebrek aan kennis of slechts als staatsmannen bekend stonden; anderen waren meesters in strategie en manoeuvreren, volledig op één aspect van het sociale leven gericht, ten koste van andere aspecten. Zij stelden hun energie volledig ter beschikking aan ethische en spirituele waarheden, terwijl zij de economie en politiek verwaarloosden, of vergaten de morele en spirituele waarden, terwijl zij zich bezighielden met economie en politiek.

Wat de profeet bijzonder maakt

Samengevat, stuit men op helden die slechts bekwaam zijn in één bepaald vlak van het leven. Profeet Mohammed was de enige persoon in wie alle uitmuntende eigenschappen verenigd zijn in één persoonlijkheid. Hij was een wijs man, een ziener en een levende belichaming van zijn eigen leringen; hij was zowel een groot staatsman als een militair genie; zowel wetgever als zedenleraar; zowel een verlichte geest als een religieus leider.

Zijn visie doordrong elk aspect van het leven en hij verfraaide alles wat hij aanraakte. Zijn voorschriften en geboden beslaan een uitgestrekt veld, van internationale betrekkingen tot dagelijkse gewoonten als eten, drinken en properheid. Op basis van zijn leer, bouwde hij een cultuur en beschaving en bracht hij zo’n verfijnd evenwicht voort tussen de strijdige aspecten van het leven, dat er geen enkele fout, gebrek of onvolledigheid in te bespeuren valt. Kan iemand ook maar één ander voorbeeld van een dergelijk volmaakte persoonlijkheid geven ?

Hij regeerde zijn land, maar was zo onbaatzuchtig en bescheiden dat hij zeer zuinig en eenvoudig in zijn gewoonten bleef. Hij bleef een eenvoudig leven leiden in zijn bescheiden riet-en-modder hut, slapend op een matras op de grond, kleding dragend van grove snit, het eenvoudigste eten tot zich nemend en soms de steken van honger ervarend. Hij stond nachten lang in gebed voor zijn Heer, hielp de behoeftigen en werkte wanneer nodig als arbeider, zonder dit beneden zijn waardigheid te achten.

Een gewone man

Zelfs op zijn sterfbed vertoonde hij niet de minste blijk van hoogmoed of grandeur, die de rijken zich zo graag laten welgevallen. Hij zat en wandelde als een gewone man met de mensen en deelde hun vreugde en zorgen. Hij mengde zich zo gemakkelijk en vanzelfsprekend tussen de mensen dat het voor een buitenstaander moeilijk zou zijn hem aan te wijzen als de leider en heerser van zijn land. Op een dag vroeg een Bedoeїen naar Mohammed (vrede zij met hem), terwijl deze zijn Metgezellen bediende. Zijn antwoord draagt een eeuwig beginsel in zich:

Heb je een vraag?? App ons!